Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy – Úprava směrné části územního plánu

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městské soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy –

Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ze dne 26. 11. 2012, č. j. U

1113/2012. Úpravou byl navýšen kód využití G na kód I v ploše s funkčním využitím SV1 –

všeobecně smíšení a kód F na kód H v ploše SV2 – všeobecně smíšené, pro záměr „Obchodní

centrum Invalidovna“ na pozemcích parc. č. 693/157, 693/141, 693/75, 693/76, 693/179, 693/182,

693/185, 693/226, 693/183, 693/231, 693/222, 693/159, 693/245, 693/181, 693/232, 693/220,

693/246, 693/233, 693/223, 693/224, 693/227, 801/1 v katastrálním území Karlín.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2016 byla zamítnuta kasační stížnost

Magistrátu hlavního města Prahy proti rozsudku Městského soudu v Praze a zrušení úpravy

směrné části tak bylo potvrzeno.

Vzhledem k tomu, že investor původně žádal o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Obchodní centrum Invalidovna“ v limitech možných podle dnes již zrušené úpravy směrné části,

nezbude investorovi než projekt přepracovat. Územní rozhodnutí dosud nebylo příslušným

stavebním úřadem vydáno.